Processus de test - Achat impossible

Conditions de vente

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Prodávající

Prodávajícím je firma Ing. Petr Heller, vystupující pod obchodním názvem Puzzle-prodej.cz, se sídlem Pod Lány 90, 34021 Janovice nad Úhlavou, okr. Klatovy, živnostenský list vydán MÚ Klatovy dne 24.11.2004 čj. OŽU 7459/04/253/1. Kontaktní, právní a bankovní informace jsou uvedeny na samostatné stránce. V případě zájmu o velkoobchodní nákup, přejděte na stránku Velkoobchod.

Kupující

Spotřebitel - Spotřebitelem je každá fyzická osoba, který uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími předpisy.

Podnikatel - Podnikatelem je osoba, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost za účelem dosažen zisku, případně osoba jednající jménem nebo na účet podnikatele. Právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí IČO a/nebo DIČ.

Kupní smlouva

V případě, že je Kupující spotřebitelem, návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění vizitky nabízeného zboží na internetové stránky www.puzzle-prodej.cz. Kupní smlouva v tomto případě vzniká odesláním objednávky Kupujícím a jejím přijetím Prodávajícím. Toto přijetí potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu Kupujícímu. Na vznik kupní smlouvy toto potvrzení nemá vliv.

V případě, že je Kupující podnikatelem, je odeslání objednávky zboží návrhem na uzavření kupní smlouvy, zatímco samotná kupní smlouva je uzavřena až ve chvíli doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem. Za účelem předejití případným sporům Prodávající informuje Kupujícího - podnikatele o skutečnosti, že ve výjimečných případech mohou být údaje uvedené na internetových stránkách www.puzzle-prodej.cz chybné či neaktuální. Prodávající tímto vylučuje jakoukoliv formu předsmluvní odpovědnosti založené na očekávání spojeném s odesláním objednávky.

Kupující musí během objednání uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) a zvolit způsob platby. Odesláním objednávky se kupující zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky.

Dodací lhůty a dodání zboží

Přesnou dodací lhůtu se Kupující vždy dozví v co nejkratší době (většinou do 24 hodin) po odeslání objednávky Prodávajícímu, nebo kdykoliv na žádost Kupujícího. Pokud je zboží skladem, je dodací lhůta do 3 dnů od odeslání objednávky, jinak se pohybuje mezi 7-14 dny.

Zboží je odesláno Kupujícími v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložen dodací list plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí o této skutečnosti upozornit přepravce.

Platební podmínky

Kupující má možnost volit mezi platbou převodem a platbou na dobírku. Při volbě platba převodem proběhne je Kupujícímu odeslán email s informacemi potřebnými pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Zboží může být expedováno až po připsání požadované částky na účet Kupujícího.

Záruční podmínky a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti Smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (především pak § 1914 - 1928, § 2099 - 2117 a § 2161 - 2174).

Prodávající odpovídá Kupujícímu - Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá žádné vady, především pak že má ujednané a inzerované vlastnosti, hodí se k účelu, který uvádí Prodávající či je obvyklý, dále že je věc v odpovídajícím množství, velikosti, hmotnosti či jakosti a vyhovuje příslušným právním předpisům České republiky. Pokud věc tyto vlastnosti nemá, má Spotřebitel právo požadovat dodání nové věci bez vad, výměnu její vadné součásti či opravu věci podle toho, který postup je přiměřený povaze vady. Pokud toto není možné, má Spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud neuplatní žádný z uvedených postupů, může v odůvodněných případech Spotřebitel nárokovat přiměřenou slevu z ceny věci.

Právo z vadného plnění dle kupní smlouvy nenáleží Spotřebiteli v případě, že tento před převzetí věci věděl o tom, že věc má vadu, anebo vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží do dvaceti čtyř měsíců počínaje dnem převzetí věci. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. V ostatních případech musí Spotřebitel postupovat v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědnost za vadné plnění se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím užíváním.

Kupující při uplatnění práva z vadného plnění (reklamaci) kontaktuje Prodávajícího. Napíše nejlépe na email kontakt@puzzle-prodej.cz podrobnosti k reklamaci, případně zavolá na tel. +420 720 579 325 či kontaktuje prodávajícího jiným způsobem (osobně, dopisem, apod.). Prodávající bez zbytečného odkladu odpoví Kupujícímu a poskytne informace ohledně dalšího postupu reklamace.

Prodávající či servisní středisko posoudí oprávněnost uplatnění práva z vadného plnění a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení. Prodávající bude jednat bez zbytečného odkladu, nejzazší lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dnů, pokud si smluvní strany nedohodnou jinak.

Odstoupení od smlouvy

Kupující - Spotřebitel má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží podle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené výše. V rámci odstoupení od smlouvy Kupující sdělí Prodávajícímu ideálně alespoň číslo objednávky, datum nákupu a číslo bankovního účtu určeného pro vrácení peněz. Pokud neuvede číslo bankovního účtu, budou mu peníze vráceny na bankovní účet, z něhož byla provedena platba

V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (vyjma částky, která představuje dodatečné náklady spojené s dodání zboží způsobem zvoleným Kupujícím, který zároveň nebyl nejlevnějším způsobem dodání zboží, jenž nabízí Prodávající) do 14 dnů odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu tento zboží vrátí, anebo prokáže, že zboží řádně odeslal.

Kupující musí v případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů od řádného odstoupení od smlouvy vydat Prodávajícímu vše, co na základě smlouvy získal. Pokud toto není možné, musí poskytnout Prodávajícímu protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. V případě, že je vrácené zboží nekompletní či poškozené, může Prodávající uplatnit právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat v souladu s příslušnými právními předpisy.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

odávající si eviduje osobní údaje Kupujících, které byly uvedeny při objednávce (jméno, adresu, telefon, kontaktní email). Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Prodávající nepředává tyto údaje žádné další osobě.

Pokud Kupující odešle při objednávce souhlas, může mu Prodávající sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami a akčními nabídkami, které se vztahují výhradně k sortimentu na www.puzzle-prodej.cz a podobného charakteru.

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na kontakt@puzzle-prodej.cz nebo tuto skutečnost oznámí Prodávajícímu telefonicky.

Závěrečná ustanovení

V případě sporu mezi Kupujícím spotřebitelem a Prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetových stránek www.puzzle-prodej.cz. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tyto obchodní podmínky umožňují spotřebiteli jejich bezproblémovou reprodukci a archivaci tak, aby mohl uchovat znění platné ke dni uzavření kupní smlouvy.

Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek v znění platném v den odeslání objednávky včetně v ní uvedené ceny objednaného zboží, pokud nebylo prokazatelně (nejlépe písemnou formou) dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost k 1. lednu 2014.

Informace o ochraně osobních údajů a mimosoudním vyrovnání (GDPR)

Po odeslání objednávkového formuláře bude provozovatel webu puzzle-prodej.cz firma Puzzlepoint.cz s.r.o. (IČ: CZ03252175) (dále jen Správce) zpracovávat a spravovat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem uložení jména a příjmení, emailové adresy a telefonního čísla v rámci webu puzzle-prodej.cz.  Základní doba platnosti a s tím související doba zpracování poskytnutých osobních údajů je 10 let od odeslání osobních údajů. Tuto lhůtu můžete kdykoliv předčasně zkrátit anebo naopak prodloužit.

Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů Správci mám právo na:

  1. Na přístup k osobním údajům.
  2. Na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů.
  3. Podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.
  4. Požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním.
  5. Obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  6. Na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně.
  7. Na přenositelnost údajů.
  8. Právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.